నాగులు – సర్పాలు.. చిన్న వివరణ

🐍 *నాగులు – సర్పాలు.. చిన్న వివరణ* 🐍 మన ధర్మంలో నాగులు, సర్పాలని రెండు ఉన్నాయి. నాగులు వేరు, సర్పాలు వేరు. భగవద్గీత 10 వ అధ్యాయంలో శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన మాటలివి. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్| ప్రజనశ్చాస్మి …

Read More