చిన్నస్థనాలను_పెద్దవిగాచేసేయోగం

0
200

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician .cell.9949363498:
చిన్నస్థనాలను_పెద్దవిగాచేసేయోగం
************************
అశ్వగంధదుంపలు,
శతావరి
చెంగల్వకోస్టు,
జఠామాంసి,
వాకుడుచెట్టుపండ్లు, ఇవిసమానభాగాలుగా తీసుకోవాలి.
వీటిని ఆవుపాల ఆవిరిపైనశుద్దిచేసి ఆరబెట్టి దంచిపొడిచేసుకోవాలి.
తరువాత ఈపొడిని తగినన్నినీటితో మెత్తగాగుజ్జులాగానూరాలి. దీనికి నాలుగురెట్లుదేశవాళీఆవుపాలు రెండురెట్లు
స్వచ్చమైన నువ్వులనూనె కలిపి చిన్నమంటపైన అన్నిపద్దార్దాలు ఇగిరిపోయి తైలంమాత్రమే మిగిలేవరకు మరిగించాలి.
పాత్రను దించి వడపోసి తైలాన్ని నిలువచేసుకోవాలి.ఈతైలాన్ని రాత్రి నిద్రించేముందు తగినంత స్తనాలపైన మద్య బుడిపెలను వదిలి చుట్టూసున్నితంగా మర్దనాచేసి పైన దూది అంటించి బ్రావేసుకోవాలి.ఉదయంకడుగుకోవాలి.
ఈవిధంగాఛెస్తూ తీపిపదార్దాలు బాగాతింటే చిన్నవిగా ఉండే స్తనాలు క్రమంగాపెద్దవి అవుతాయి.

Read this also

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.